Η Δικαστική/Δικανική Ψυχολογία είναι η επιστήμη που μελετά, ερευνά και εφαρμόζει εξειδικευμένες μεθόδους αξιολόγησης και παρέμβασης σε οποιαδήποτε νομική υπόθεση αντιμετωπίζεται από το νομικό σύστημα. Εμπεριέχει την εμπειρική, ψυχολογική έρευνα των ανθρώπων που έρχονται σε επαφή με το νόμο.

Η Δικαστική/Δικανική Ψυχολογία εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Αξιολόγηση ψυχικής ή/και γνωστικής κατάστασης του ατόμου.
2. Αξιολόγηση προσωπικότητας ενήλικα .
3. Αξιολόγηση της επικινδυνότητας του ατόμου, ικανότητας για καταλογισμό και παρακολούθησης/συμμετοχής σε δική.
4. Καθοδήγηση/συμβουλευτική επαγγελματιών για θέματα ψυχικής υγείας και για εκθέσεις ειδικών ψυχικής υγείας.
5. Προετοιμασία μαρτύρων.
6. Ψυχολογική υποστήριξη.

Ο ρόλος του Δικαστικού/Δικανικού Ψυχολόγου στην αξιολόγηση συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Δραστηριοποιείται ως πραγματογνώμονας αξιολογητής, expert witness.
2. Στις αξιολογήσεις διατηρεί διαγνωστικό – ερευνητικό ρόλο και όχι θεραπευτικό.
3. Αξιολογεί με γνώμονα τη διασφάλιση της ψυχικής υγείας του ατόμου.
4. Διατηρεί αντικειμενική και αμερόληπτη στάση.
5. Ενεργεί με την συγκατάθεση του ατόμου ή των νόμιμων κηδεμόνων/φροντιστών και ενημερώνει για το σκοπό της αξιολόγησης.
6. Ενημερώνει τα άτομα για τα περιορισμένα όρια του απορρήτου και την αποκάλυψη των δεδομένων της αξιολόγησης .
7. Παραδίδει έκθεση με το πόρισμα της εξέτασης που διεξήγαγε και όχι προτάσεις ή αποφάσεις για την υπόθεση.
8. Δεν εκφέρει γνώμη για άτομα τα οποία δεν έχει αξιολογήσει και αναφέρονται στην υπόθεση. (συγγενικό, φιλικό περιβάλλον, κ.α.)
9. Δεν διατηρεί διπλό ρόλο στην υπόθεση: αξιολογητή – θεραπευτή

Hypotheses Forensic Consultancy